Ar “Kārtība, kā tiek noteiktas izglītojamo speciālās vajadzības, izstrādāts un īstenots individuālais izglītības programmas apguves plāns” 

Var iepazīties šeit  Kartiba_spec_vajadzibas_2021

Tā ir paredzēta pedagogiem, atbalsta personālam, lai plānotu individuālo pedagoģisko darbu ar bērniem, kuriem ir nepieciešama palīdzība mācību procesā, nepieciešami atbalsta pasākumi mācību procesā vai nepieciešama individuālā izglītības programma atbilstoši bērna individuālajām vajadzībām, spējām, prasmēm un Pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumiem. Kārtība izstrādāta pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu un Ministru kabineta noteikumiem.