Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 1.pirmsskola" T:371 28680932 E- pasts: 1.pirmsskola@salaspils.lv

Salaspils novada pašvaldības PII „Saulīte” galvenie uzdevumi

 

 

Radīt iespēju katram bērnam atbilstoši viņa dotumiem un spējām:

  • sekmēt emociju un jūtu, uzmanības, uztveres, domāšanas un atmiņas attīstību praktiskā un radošā darbībā;
  • veidot individuālo pieredzi par sevi un apkārtējo vidi kopsakarībās;
  • veicināt pozitīvas attieksmes veidošanos pret sevi, līdzcilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;
  • izjust kustību prieku un attīstīt fiziskās īpašības;
  • bagātināt vārdu krājumu, apgūt klausīšanās un runāšanas prasmes, sagatavoties lasīšanas un rakstīšanas prasmju apguvei;
  • sekmēt latviešu valodas klausīšanās un runāšanas pamatprasmju apguvi, veidojot pozitīvu attieksmi pret latviešu valodu kā valsts valodu;
  • veidot matemātiskos priekšstatus daudzveidīgās darbībās;
  • attīstīt sensorās spējas un izziņas intereses apkārtējās vides iepazīšanā;
  • veicināt iztēles un radošo spēju attīstību, izmantojot muzikālās un tēlotājdarbības radošās pašizpausmes līdzekļus;
  • darboties radošā pašizpausmē, attīstot roku sīko muskulatūru un apzinoties sava veikuma nozīmīgumu.

2020./2021. mācību gada GALVENIE UZDEVUMI