Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 1.pirmsskola" T:371 28680932 E- pasts: 1.pirmsskola@salaspils.lv

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 1.pirmsskola" bērnudārzs “Saulīte”

„Saulīte silda,
Saulīte smaida,
Saulīte visus Jūs mīļi gaida!”


Pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” dibināta 1982. gadā. Iestādē darbojas 11 grupas, kuras apmeklē 255 bērni, sākot no 1,5 gadu vecuma. 

No 2019.gada 1. septembra iestāde tika reorganizēta par Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi "Salaspils 1.pirmsskola" bērnudārzs "Saulīte".

Iestādes darba laiks ir no 7.00.- 19.00.


Iestādē strādā 29 pedagogi, tai skaitā mūzikas un sporta skolotājas, logopēds un psihologs. Logopēde strādā ar bērniem, kuriem ir nepieciešams papildus darbs valodas attīstīšanai un pilnveidošanai.


„Saulīte” ir īpaša ar to, ka pie mums tiek realizētas divas pirmsskolas izglītības programmas: vispārējā izglītības programma un mazākumtautību programma. Pēc vispārējās izglītības programmas iestāde strādā kopš 2016.gada 1.septembra. Pakāpeniski PII būs divas plūsmas - latviešu un mazākumtautību.

Mērķis

Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas uzdevumi:

1) sekmēt vispusīgu bērna attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi un liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai;

2) attīstīt bērna sociālās un emocionālās prasmes, kas ietver sevis, savu emociju, domu un uzvedības apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības;

3) attīstīt kritisko domāšanu, prasmi pieņemt atbildīgus lēmumus, jaunradi un uzņēmējspēju, sadarbības, pilsoniskās līdzdalības un digitālās prasmes;

4) veidot pratību pamatus mācību jomās – valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselība un fiziskā aktivitāte;

5) nodrošināt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības ieguvei.

Mūsu programmās:

Mācību saturs atbilst bērnu interesēm un vajadzībām, attīsta psihisko procesu, veido prasmes, iemaņas, modina zinātkāri, veicinot izdomu un radošu darbību. Galvenā mācību organizācijas forma ir rotaļdarbība visas dienas garumā saskaņā ar bērna vajadzībām un izglītības iestādes iekšējo kārtību.

Obligātais mācību saturs ir veidots, fokusējoties uz bērnam būtiskāko mācību satura apguvē, lai veidotos lietpratība (kompetence) kā komplekss bērna mācīšanās rezultāts ilgākā laika periodā. Saskaņā ar vadlīnijām pirmsskolas izglītības obligāto saturu veido vērtības un tikumi, vispārīgās jeb caurviju prasmes, zināšanas, izpratne un pamatprasmes valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās.


Pie mums:

 • Labvēlīga, saprotoša attieksme;
 • Attīstoša vide;
 • Pieredzējuši un saprotoši pedagogi;
 • Laba virtuve;
 • Pastāvīga medicīniskā uzraudzība;
 • Logopēda un psihologa konsultācijas un nodarbības.Ārpusnodarbību laikā darbojas:


Bērnu vokālais ansamblis „Saules stariņi”

Bērnu deju kolektīvs „Saules zaķēni”

Angļu valoda

Dambretes nodarbības

Robotika

Iestādes tradīcijas:

 

 • Zinību diena;
 • Gadskārtu svētki – Miķeļi, Mārtiņi,
 • Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Līgo;
 • 18. novembra koncerts;
 • Netradicionālie pasākumi;
 • Teātra dienas;
 • Mākslas dienas;
 • Sporta dienas bērniem un vecākiem;
 • Tematisko izstāžu rīkošana;
 • Māmiņu diena;
 • Piedalīšanās novada rīkotajos pasākumos;
 • Apkārtnes apzaļumošanas un labiekārtošanas talkas;
 • Sagatavošanas grupu ekskursijas uz dažādām Latvijas pilsētām;
 • Sagatavošanas grupu izlaidumi;
 • Iestādes avīzes „Saulīte” izdošana.

Mūsu „Saulītē” kopā darbojoties bērniem, skolotājiem un bērnu vecākiem,
notiek aizraujošas, noderīgas un izglītojošas
aktivitātes, kas sagādā prieku bērniem un viņu vecākiem un
dod gandarījumu iestādes kolektīvam.